Blogberichten

Betrek kleine boeren in Afrika en Azië bij klimaatbestendige landbouw

Het rapport ‘Climate Change and Land’ van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat recent werd gepubliceerd, toont de urgentie aan van klimaatbestendige landbouw. Kleine boeren in Afrika en Azië hierbij betrekken is essentieel. Door kapitaal en kennis aan kleine boeren beschikbaar te stellen, werken we aan armoedebestrijding, voedselzekerheid én klimaat.

Betrek kleine boeren in Afrika en Azië bij klimaatbestendige landbouw

Het rapport van IPCC laat zien dat het huidige intensieve landgebruik het klimaat bedreigt. Door onder andere de grote CO2-uitstoot die landbouw met zich meebrengt, is landbouw één van de grootste milieuvervuilers. Dit heeft nadelige consequenties voor landbouw zelf en daarmee onze voedselvoorziening: door droogte en overstromingen raakt de beschikbare landbouwgrond uitgeput. Denk aan de opkomende woestijn in de Sahel en overstromingen in Bangladesh waardoor minder land bruikbaar is. Klimaatbestendige landbouw introduceren bij kleine boeren in Afrika en Azië is een stap in de goede richting.

Waarom bij kleine boeren?

Van de circa 570 miljoen boerenbedrijven wereldwijd, is circa 83% een klein boerenbedrijf in Sub-Sahara Afrika of Azië. Deze kleine boeren met akkertjes van minder dan 2 hectare exploiteren ongeveer 12% van de landbouwgrond wereldwijd. Ze produceren een groot deel van de voedselvoorziening van de mensen aldaar. Toch zijn veel van deze boeren arm. Ze missen daarmee kapitaal en kennis voor verdere ontwikkeling van de landbouw.

Kleine boeren in ontwikkelingslanden produceren veelal voor zichzelf of voor lokale markten. Met simpele innovatieve technieken valt hun productie te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief, met oog voor het klimaat. Bijvoorbeeld door geodata beschikbaar stellen via mobieltjes. Hiermee weten boeren beter wat de weersvoorspelling is en kunnen daarop hun water- en pesticidengebruik afstemmen. Zo sprak ik in Bangladesh een boer die met behulp van geodata minder water gebruikte voor zijn land (kostenbesparend!) en in vergelijking met andere boeren in zijn omgeving grotere aardappels produceerde door preciezer water- en pesticidengebruik. Dit zorgt niet alleen voor betere inkomsten voor de boer, maar ook voor een betere zorg voor de grond wat beter is voor het klimaat (minder verspilling van water).

Een ander voorbeeld is dat kleine boeren vaker worden getroffen door klimaatverandering. In de kustgebieden van Bangladesh komen overstromingen voor, waardoor akkertjes overstromen. Hierdoor verzilt de landbouwgrond waardoor boeren denken dat deze grond niet meer bruikbaar is. ICCO introduceert hier zilte landbouwtechnieken waardoor boeren leren dat het wel degelijk mogelijk is om op zilte grond gewassen te verbouwen. Hierdoor wordt onbruikbare grond weer bruikbaar en kunnen kleine boeren weer meer groenten consumeren. Een belangrijke stap in de voedselzekerheid van deze mensen.

Juist kleine boeren zijn – met de juiste aanpak – ontvankelijk voor dit soort innovaties. Door kapitaal en kennis beschikbaar te stellen voor deze boeren, valt er dus winst te behalen op het gebied van armoede, voedselzekerheid en klimaat.

Auteur Simone de Bruijn
Meer artikelen van Simone de Bruijn