Blogberichten

Betrek lokale organisaties meer bij noodhulp

Komende week spreekt de Tweede Kamer met minister Ploumen over het noodhulpbeleid. Dit is een goed moment, want in mei vind de Humanitaire Top plaats waarin wereldleiders in Istanboel afspraken gaan maken met als doel humanitaire hulp efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Betrek lokale organisaties meer bij noodhulp

Er is al wat voorwerk gedaan voor deze top. Zo heeft de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) het humanitaire beleid van Nederland van de afgelopen zes jaar onder de loep genomen. IOB is kritisch over transparantie van de helft van de totale noodhulpgelden die via de Verenigde Naties (VN) worden ingezet. Volgens de inspectie is het lastig te traceren waar uiteindelijk de Nederlandse bijdrage terechtkomt. ICCO beaamt dit en pleit ervoor dat de minister zich in Istanboel inzet voor verbetering van het functioneren van de VN.

Positief is IOB over de meerwaarde en effectiviteit van internationale en lokale NGO’s na rampen. Met de komst van het Dutch Relief Fund in 2014 is het budget, dat via 12 Nederlandse NGO’s in de Dutch Relief Alliance (DRA) wordt besteed, fors gestegen. Maar de middelen in dit fonds raken uitgeput en daarom vraagt ICCO aan de minister en de politici om het fonds aan te vullen en te verlengen.

Lokale organisaties moeten sleutelrol krijgen

Eind 2015 tekenden ICCO en Kerk in Actie het Charter4Change waarin we hebben afgesproken lokale organisaties beter te betrekken bij noodhulp. Zij kennen hun doelgroep, zijn verankerd in de samenleving en werken structureel aan de weerbaarheid van mensen voor, tijdens en na een ramp. ICCO voert haar noodhulpwerk uit als onderdeel van de ACT Alliance, een wereldwijd netwerk van noordelijke én zuidelijke organisaties die gecoördineerd, snel en vakkundig de getroffenen bereiken.

In Nepal, waar voorjaar 2015 een verwoestende aardbeving plaatsvond, werkte ICCO samen met een twintigtal lokale organisaties, die zich in de noodhulp- en wederopbouwfase richtten op boeren op het platteland, gehandicapten en gemarginaliseerden. Juist bij deze organisaties zie je dat noodhulp snel plaatsmaakt voor wederopbouw. Want als er naast de voedselpakketten, ook zaden en landbouwmaterialen worden uitgedeeld, kunnen mensen snel weer hun eigen voedsel verbouwen. Ook hebben lokale organisaties meer oog voor lokale behoeften, zo worden noodhulpgoederen op de lokale markten gekocht, zodat de economie weer op gang komt.

Auteur Marinus Verweij
Meer artikelen van Marinus Verweij