Nieuws

Vacature: Voorzitter Raad van Bestuur

Vacature: Voorzitter Raad van Bestuur

De organisatie

ICCO Cooperation

ICCO Cooperation (ICCO) werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. ICCO gelooft in de kracht van mensen en creëert kansen voor mensen die in armoede leven. Dat doet ICCO samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. ICCO is opgericht op 30 december 1964. 

De afgelopen tien jaar heeft de ICCO organisatie een ingrijpende transitie ondergaan. Van een Nederlandse medefinancieringsorganisatie in samenwerking met de Nederlandse overheid, tot een gedecentraliseerde internationale organisatie met non-profit- en winstactiviteiten, werkend vanuit vijf regiokantoren en twintig gerelateerde landenkantoren.
ICCO is hiermee een ‘social enterprise’ geworden, met een non-profitorganisatie (ICCO Foundation) en een commerciële entiteit (ICCO Group B.V.) onder één paraplu. ICCO Group B.V. bestaat uit de BV’s: C4D (Capital for Development) Truvalu (Co entrepreneurship), FairClimateFund (CO2 compensation) en Fair & Sustainable Consulting.

ICCO startte de decentralisatie van de organisatie met ingang van 2008 naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In de jaren die volgden werd ICCO geconfronteerd met de bezuinigingen van de Nederlandse overheid. Als gevolg hiervan moest ICCO niet alleen worden gereorganiseerd, maar er is ook hard gewerkt aan een nieuwe focus en positionering. Door het wegvallen van de MFS-financiering moesten er nieuwe financieringsvormen gevonden worden en andere samenwerkingsverbanden opgezet. 

De focus is verlegd naar specifieke projecten en gebieden. Het nieuwe ICCO werkt aan het versterken van duurzame voedselsystemen door waardeketens en voedselzekerheid te verbeteren en door kleine boeren en kleine- en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. 
ICCO werkt daarin nauw samen met het bedrijfsleven en overheden, zich specialiserend in de agrifood-business marktketens, regionaal en internationaal. ICCO draagt bij aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). De SDGs worden gezien als de belangrijkste mondiale afspraken om het leven van mensen te verbeteren. Ze vragen om grote inzet van regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

ICCO is lid van de ACT Alliance, een wereldwijde alliantie van 150 kerken en verwante organisaties die zich richten op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Bij de organisatie werken ongeveer 350 medewerkers, waarvan 50 in Utrecht. De omzet bedraagt 45 miljoen euro. 

De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdig bestuur bestaande uit de CEO en de CFO. De CFO positie wordt momenteel ad interim ingevuld. Vanwege het vertrek van Marinus Verweij gaat per 1 juni 2019 de vacature van CEO ontstaan. 

Ontwikkelingen

De financiering voor ICCO vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken is sterk teruggelopen. De lokale betrokkenheid van de ambassades op het terrein van ontwikkelingssamenwerking is vergroot. De omzet van ICCO heeft een dieptepunt bereikt in 2016 en bevindt zich in een stijgende lijn, maar zal moeten doorgroeien. Er ligt veel nadruk op internationale fondsenwerving in een zeer competitieve omgeving. De afgelopen jaren lieten een begroot verlies zien. Voor 2019 is een positief resultaat begroot. ICCO staat voor de opgave om het ondernemerschap te vergroten en noodzakelijke groei te realiseren. 

In 2018 is de strategie uit 2013 herijkt. De titel is “towards a just and dignified world”. ICCO gaat door op de ingeslagen weg en wil een bijdrage leveren aan het voedselvraagstuk en economische groei en werkgelegenheid bevorderen in de regio’s waar zij actief is. In deze regio’s weet ICCO geloofwaardig om te gaan met de verschillende religies en bijbehorende netwerken (faith-literacy). ICCO zal de komende periode nog meer focus gaan aanbrengen en wil synergie behalen tussen de activiteiten in de BV’s en de regio’s. Daarnaast verdient de samenwerking tussen de regio’s en tussen de regio’s en het kantoor in Nederland continue aandacht. 

ICCO kent een protestant christelijke grondslag. Met PKN is een nauwe samenwerking waarbij PKN door middel van Kerk in Actie individuele fondsen werft en ICCO zich op de institutionele markt begeeft. Tot voor kort werden de ondersteunende diensten met PKN gedeeld in een shared service organisatie. Deze shared service organisatie wordt nu ontvlochten. Er vindt een dialoog plaats over de nieuwe verhouding tussen PKN en ICCO. 
In al deze ontwikkelingen speelt de nieuwe CEO een cruciale rol. 

Positie

Raad van Bestuur

ICCO Cooperation heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur die gezamenlijk eindverantwoordelijk is voor de strategie, de fondsenwerving, de communicatie en financiën van zowel ICCO Foundation als de BV’s van ICCO Group. ICCO heeft een sterk gedecentraliseerde organisatiestructuur waarbij de positie van de regio’s de afgelopen jaren is versterkt. De 50 medewerkers van het kantoor in Utrecht zijn ondersteunend aan de regio’s waar ongeveer 300 medewerkers werkzaam zijn. De vijf Regiomanagers leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Directeuren van de vier BV’s leggen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. 

ICCO  heeft in de rolverdeling tussen de beide bestuurders het model van een CEO en een CFO. In de huidige portefeuilleverdeling is de CEO voorzitter en boegbeeld. Verantwoordelijk voor de corporate strategie, fondsenwerving en communicatie en de eerste externe vertegenwoordiger van de coöperatie. De CEO voert tevens het overleg met de medezeggenschap. De CFO is verantwoordelijk voor het brede terrein van bedrijfsvoering waaronder financiën, ICT en juridische zaken en is het eerste aanspreekpunt voor de directeuren van de BV’s. 

De twee bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die uit vijf personen bestaat. ICCO heeft een Nederlandse ondernemingsraad die de gesprekspartner is van de Raad van Bestuur en een international works council. 

Kandidaat profiel

Algemene kennis en ervaring

•    Succesvolle ervaring als directeur of bestuurder in een bedrijfsmatige organisatie met professionals.
•    Ervaring om op strategisch niveau te netwerken in een divers stakeholderveld van publieke organisaties en private bedrijven en met gezag een boegbeeldrol te vervullen. 
•    Beschikt over een voor ICCO relevant netwerk (Rijksoverheid, EU, internationale fondsen) en bij voorkeur ervaring met ontwikkelingssamenwerking.
•    In staat om een visie te ontwikkelingen op de mondiale ontwikkelingen op het terrein van agrifood.  
•    Internationale ervaring en bereidheid om regelmatig te reizen.
•    Gevoel voor financiën.
•    Tenminste affiniteit met de protestant christelijke identiteit van de organisatie en het vermogen om respectvol om te gaan met de religies in de verschillende regio’s waar ICCO actief is , waardoor de CEO ook hier een geloofwaardige gesprekspartner is. 
•    Goede Engels spreek en schrijfvaardigheid, het spreken van Frans en/of Spaans is een pré. 

Persoonlijkheidsprofiel

U bent het boegbeeld van de organisatie en onderhoudt effectief contact met de voor ICCO belangrijke externe stakeholders. U bent een netwerker op strategisch niveau, vervult met verve de ambassadeursrol en enthousiasmeert strategische partners voor de visie en ambities die ICCO heeft. U beschikt over een ondernemende persoonlijkheid met een commerciële en maatschappelijke drive. U toont lef, ziet de kansen in de markt voor ICCO, zoals uitbreiding van fondsenwerving, ontwikkelen van nieuwe en versterken van bestaande programma’s en projecten voor de doelgroep en het verder ontwikkelen van de social enterprise en acteert daarop. U speelt een actieve rol als het gaat om fondsenwerving. 

U bent als CEO van ICCO een natuurlijk bindende factor, toegankelijk en transparant in het handelen en geeft vanuit vertrouwen leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. U bent ook als intern boegbeeld zichtbaar en zorgt voor samenwerking tussen de verschillende delen van ICCO Cooperation en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke kaders. Stimuleert onderlinge samenwerking en innovatie en geeft daar leiding aan. U stimuleert binnen ICCO zakelijkheid en ondernemerschap, bent resultaatgericht en vasthoudend en werkt toe naar een verdere ontwikkeling van de organisatie. 

U weet ontwikkelingen in de externe omgeving van ICCO te verbinden met de strategie en geformuleerde ambities van de organisatie. U heeft een heldere visie op de huidige ontwikkelingen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en de positionering van ICCO. U geeft verder vorm aan de strategische visie die is ingezet, slaat de brug van strategie naar de regio’s en BV’s, maakt heldere keuzes en weet groei te realiseren. U zorgt voor een onderscheidend karakter van ICCO. 

U hecht aan een open en constructieve relatie met de OR. U heeft hart voor de doelgroep waar ICCO voor werkt. Toont interesse in wat er in de regio’s gebeurt en bent van afstand nabij. 

U draagt zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de Raad van Commissarissen en ziet erop toe dat deze tijdig en volledig geïnformeerd wordt.

Competenties

Visie
U kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kunt zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. U ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. U heeft een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. U heeft het vermogen de visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern, naar alle lagen van de organisatie.

Groepsgericht leiderschap
U geeft richting en sturing aan ICCO en weet externe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en te handhaven om een beoogd doel te bereiken. U bent een teamplayer en een verbindende leidinggevende, organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. U investeert in de ontwikkeling van het managementteam en bevordert de onderlinge samenwerking. 

Omgevingsbewustzijn
U laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. U treedt zodanig naar buiten dat hiermee het voor ICCO gewenste imago tot stand wordt gebracht. U ontwikkelt en onderhoudt het netwerk met de voor de organisatie belangrijke publieke en private partners. 

Ondernemerschap
U signaleert en benut kansen die zich voordoen om maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen te bereiken. U durft verantwoorde risico’s aan te gaan en stimuleert het commerciële denken van de organisatie. U onderneemt ongevraagd extra acties buiten hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. U ontwikkelt een inspirerend en vernieuwend toekomstbeeld en kijkt op een echt nieuwe wijze naar zaken.

Besluitvaardigheid
U bepaalt, in goede samenwerking met in- en externe belanghebbenden, op effectieve wijze doelen en prioriteiten. U geeft aan welke acties nodig zijn, welke middelen en hoeveel tijd nodig is om het gestelde doel te bereiken. U werkt gestructureerd naar het doel toe. 

Remuneratie

ICCO houdt zich aan de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de WNT2-regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector norm.  

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt ICCO tijdens  de selectieprocedure voor de CEO.

o    De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
o    CV-presentatie op 28 februari
o    Eerste gespreksronde met de selectiecommissie op 5 maart vanaf 13:00 uur
o    Vervolggesprek
o    Een assessment behoort tot de mogelijkheden
o    Nagaan referenties
o    Arbeidsvoorwaardengesprek
o    Voorgenomen besluit Raad van Commissarissen
o    Na advies van de Ondernemingsraad benoeming 

Contactgegevens

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Teunis de Haas, Partner van Maes & Lunau Executive Search: T. 06-51471483. Voor vragen met betrekking tot het proces kunt u contact opnemen met Erik Ton, Research Consultant van Maes & Lunau Executive Search: T. 020-5356273.

Heeft u interesse in deze positie dan kunt u solliciteren via www.maeslunau.com/nl/icco.