Over ons

ICCO werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Wij geloven in de kracht van mensen en creëren kansen voor mensen die in armoede leven. Dat doen we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Wie zijn we

ICCO is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie met een zakelijke insteek. Ons doel is boeren en kleine bedrijven bijstaan in landen met lage en middeninkomens. We willen dat zij beter kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en toegang krijgen tot markten. Het gaat ons om rechtvaardigheid en waardigheid.

De laatste decennia is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, sterk afgenomen. Toch blijft armoede wijdverbreid en neemt ongelijkheid nog steeds toe. Miljoenen mensen zijn niet in staat om hun volledige potentieel te verwezenlijken.

Wij zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving waar mensen de kans krijgen om een duurzaam bestaan op te bouwen. Duurzame landbouwsystemen sterker maken en gemeenschappen weerbaar maken is onze missie. We besteden speciale aandacht aan vrouwen, jongeren en mensen die werken in het midden- en kleinbedrijf.

Wat doen we

ICCO bestrijdt armoede en ondervoeding. De helft van de wereldbevolking werkt in de landbouw. Ongeveer drie kwart van deze boeren leeft in armoede. Meer dan 800 miljoen mensen lijden honger. Twee miljard anderen kunnen hun honger wel stillen, maar hebben zo weinig te eten dat hun gezondheid eronder lijdt. Om hen en toekomstige generaties goed te kunnen voeden, moet
de landbouw duurzamer en efficiënter worden.

Duurzame landbouw

ICCO maakt duurzame, kleinschalige landbouw levensvatbaar door boeren en kleine ondernemers te leren hoe ze hun positie in waardeketens kunnen verstevigen. We ondersteunen hen bij alle stappen in de productie van eetbare gewassen. Het gaat niet alleen om zaaien, verbouwen en oogsten, maar ook om het opslaan, verwerken en transporteren van voedsel. We leren ze hun producten te vermarkten en ook voedselafval duurzaam te verwerken.

Door ons werk pakt marktwerking positief uit voor doelgroepen die anders moeilijk toegang kunnen krijgen tot regionale en internationale markten, zoals vrouwen, jongeren en boeren met fysieke beperkingen. We initiëren een transformatie van agrarische systemen, zodat deze duurzaam worden, zowel in financieel als in ecologisch opzicht.

Deze systemische verandering vereist een lange adem en benadering waarin we alle belanghebbenden betrekken: boeren en andere bedrijven die zich bezighouden met transport, het verpakken en distribueren van voedselproducten, maar ook marketeers en consumenten.

ICCO werkt aan drie doelen

voedselzekerheid1. Voedselzekerheid

We ondersteunen individuele huishoudens bij de productie van voedselgewassen, zodat ze zelf voldoende goede voeding krijgen en tegelijkertijd een inkomen uit landbouw kunnen verwerven.

Economische onafhankelijkheid2. Economische Onafhankelijkheid
We helpen boeren- en producenten organisaties economische kansen aan te grijpen die het bestaan van kleine boeren verbeteren.

Noodhulp3. Noodhulp
Wij creëren weerbare gemeenschappen die goed kunnen reageren op rampen, en voorbereid zijn op slechte tijden.

Deze doelen hangen nauw samen met de Sustainable Development Goals (SDG’s) 2 en 8*. Deze doelen worden in Nederlandse teksten ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd.

SDG8    SDG2

*Daarnaast hebben onze doelstellingen ook raakvlakken met SDGs: 6, 10, 11, 12 en 17.

Hoe werken we

ICCO onderscheidt zich op een bedrijfsmatige manier te werken aan inclusieve sociale verandering. ICCO vervult steeds verschillende rollen in deze aanpak: we zijn de bedenkers van projecten, de uitvoerder en/of de pleitbezorger van specifieke aanpassingen in het beleid. De belangrijkste kenmerken van onze strategie zijn:

 • Focus op kleine boeren en het midden- en kleinbedrijf
 • Focus op vrouwen en jongeren
 • Financiële instrumenten op maat (zoals microfinanciering voor kleine boeren in afgelegen gebieden)
 • Samenwerking in publiek-private partnerschappen
 • Inzicht krijgen in de invloed van religie op ontwikkeling
 • Impact genereren door het gebruik van digitale technologieën

Interventies

De focus van onze interventies ligt in de praktijk op:

 • Training van boeren
 • Toegang tot agrarische productiemiddelen
 • Toegang tot financiering
 • Toegang tot technologie
 • Toegang tot markten
 • Zakelijke rechten en mensenrechten
 • Collectieve marketing

Structuur

De stichting ICCO is opgericht op 30 december 1964. Op 14 november 2012 werd daarnaast de Coöperatie ICCO U.A. gestart (merknaam: ICCO Cooperation). De stichting ICCO is het enige lid van de coöperatie. De coöperatie is op haar beurt de enige aandeelhouder van de ICCO Group B.V.

ICCO Group B.V.

In 2008 richtte de stichting ICCO de Fair & Sustainable Holding B.V. op, deze holding heet sinds 2016 de ICCO Group B.V. De Coöperatie ICCO U.A. is 100% aandeelhouder van de holding.

Voor een compleet overzicht van onze juridische structuur verwijzen we naar ons jaarverslag.

Organogram ICCO 2020

Bedrijven

ICCO Group B.V. heeft enkele bedrijven opgericht:

Truvalu

Truvalu ontwikkelt eerlijke en inclusieve agrifoodketens.

 

FairClimateFund

FairClimateFund biedt arme huishoudens toegang tot schoon koken door koolstofkredieten te verhandelen.

 

Fair & Sustainable Holding
Fair & Sustainable Consulting biedt diensten voor ontwikkelingssamenwerking aan.

 

Capital4Development
Capital 4 Development Partners investeert in midden- en kleinbedrijven die impact realiseren.

Kantoren

ICCO werkt vanuit 5 regio’s en 25 landenkantoren in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het internationale kantoor is gevestigd in Utrecht (Nederland). We zijn in 76 landen actief met onze projecten.

Op onze contactpagina vindt u de contactgegevens van onze kantoren

ACT Alliance

ICCO is lid van de ACT Alliance, een wereldwijde alliantie van 150 kerken en verwante organisaties die zich richten op ontwikkelingssamenwerking, lobby en humanitaire hulp.

Bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur delen de controle over strategie, beleid en fondsen van de organisatie.

Raad van Bestuur

De Raad van bestuur bestaat uit:

Sybren Attema - CEO ICCOSybren Attema, CEO. Attema is sinds 1 juli 2019 de nieuwe voorzitter van ICCO. Voorafgaande aan ICCO was hij Global Manager van Friesland Campina’s ‘Dairy Development Program’ gebaseerd in Vietnam en later in Nederland. Sybren was verantwoordelijk voor het management van grote publiek-private partnerschappen. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke FrieslandCampina N.V. en speelde hij een sleutelrol in de succesvolle fusie van Friesland Foods en Campina in 2008.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. De leden zijn:

Johan de LeeuwIr. J. (Johan) F. de Leeuw – voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van het Remuneratiecomité. Senior consultant Algemene Bestuursdienst, Collegevoorzitter CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) en voormalig Staatssecretaris van het Ministerie van Landbouw en voormalig Secretaris Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Gert van DijkProf. dr. ir. G. (Gert) van Dijk is lid van het Auditcomité. Van Dijk is professor aan Wageningen University & Research, Nyenrode Business Universiteit en TIAS School for Business and Society, Tilburg University.

 

 

 

Wim OosteromDrs. W. (Wim) Oosterom is lid van het Auditcomité. Hij is bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij was Global Sector Manager bij PricewaterhouseCoopers.

 

 

 

Albert KniggeMr. A. (Albert) Knigge, is partner vennootschapsrecht bij Houthoff Buruma. Hij vertegenwoordigt bedrijven, financiële instellingen en dienstverlenende organisaties bij complexe geschillen.

 

 

Ons verhaal

Van oorsprong staat het acroniem ICCO voor Interkerkelijk Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp. Tegenwoordig is ICCO een op zichzelf staande naam.

De oprichter van ICCO is Jo Verkuyl. Hij werkte als zendeling in Indonesië. Zijn benadering van ontwikkelingshulp was onconventioneel. Als een van de weinigen in zijn tijd geloofde Verkuyl dat ontwikkelingswerk zich moest richten op de behoeftes van arme mensen, en dat veranderingen het beste op gemeenschapsniveau kunnen plaatsvinden.

Compassie, rechtvaardigheid en rentmeesterschap: de drie waarden waarmee Verkuyl op 30 december 1964 ICCO oprichtte, samen met protestantse kerken en maatschappelijke organisaties in Nederland. Genoemde waarden zijn nog altijd leidend in ons werk.

50 jaar tijdlijn ICCO