Over ons

Verantwoording

We streven naar sterke financiële en operationele management systemen en een duurzame en verantwoorde organisatie. Om dit te bereiken houden we ons aan verschillende (internationale) standaarden.

Terug naar over ons

Kwaliteit en controle

ICCO beschikt over een ISO 9001:2015 en een Partos 9001:2015 certificaat voor haar kwaliteitsmanagementsystemen.

ICCO heeft voor de stichting een ANBI-verklaring die onze non-profit status bevestigt. ICCO voldoet aan alle kwaliteitseisen van het Centraal bureau Fondsenwerving (CBF) en heeft dan ook een CBF-keurmerk. Het CBF zorgt ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen, transparant en integer opereren.

Kwaliteitsnormen en gedragscodes

ICCO zet zich in voor het gebruik van normen, richtlijnen en certificaten om collectief haar werk te verbeteren en wangedrag te voorkomen. Alle personeelsleden, consultants en partners, ondertekenen  een contract waarin ze verklaren dat zij zich aan deze codes houden. Het gaat onder meer om de volgende codes en richtlijnen:

ICCO gebruikt ook vaste standaarden voor haar inkoopbeleid. Deze standaarden gelden voor alle inkoop door ICCO of partners gefinancierd door ICCO.

Procurement Manual and Annexes

Integriteitscodes en schendingen

Grensoverschrijdend seksueel gedrag en machtsmisbruik gaan in tegen alles waar ICCO voor staat. Voor onze sector hebben Partos en Goede Doelen Nederland het Gezamenlijke Actieplan Integriteit opgesteld. Het doel van dat plan is dat het aantal integriteitsschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt. De ‘Handreiking Integriteitssysteem’ legt de basis van ons eigen integriteitsbeleid: ICCO-personeelsleden krijgen integriteitstrainingen en verbetert de communicatie van de gestelde normen. We bestendigen verder ons beleid, dat voldoet aan de Partos gedragscode, ACT Alliance gedragscode en de ‘Integrity Guidance Note’ van de Dutch Relief Alliance terwijl we ook blijven werken volgens de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Klokkenluiders en klachten

ICCO neemt klachten van werknemers, partnerorganisaties en andere relaties serieus. Voor dit doel zijn de volgende procedures vastgesteld:

 • Integrity Standard Operating Procedures (SOPs)
  Deze Integrity Standard Operation Procedures (SOPs) beschrijven de standaard operationele procedures voor het melden en behandelen van vermoedelijke inbreuken op de integriteit. Het vervangt de Klokkenluidersregeling en de Klachten- en Beroepsprocedure – wat betreft integriteitsklachten.
  Reikwijdte: deze procedure is van toepassing wanneer de vermeende dader van wangedrag een vertegenwoordiger van ICCO is, inclusief personeel, adviseurs, vrijwilligers en stagiaires. Het is ook van toepassing wanneer ICCO en een partnerorganisatie zijn overeengekomen dat deze procedure zal worden gevolgd wanneer integriteitsproblemen ontstaan in een gezamenlijk project.
 • ICCO Complaints and Appeal procedure
 • ACT Alliance: Complaints and Investigation Guidelines
 • Voorbeeld klachtenbrief (Engels)

Fraudeprocedure

ICCO hanteert een ‘Anti-Fraud and -Corruption Policy & Procedures paper’. We proberen fraude en corruptie te voorkomen door nauwgezette controle en naleving van strenge aanbestedingsprocedures. Het beleid & de procedures geven details en richtlijnen over specifieke preventie, detectie, onderzoek en afhandeling van fraude- en corruptiegevallen.

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Speerpunten van ons MVO-beleid zijn:

 • Naleving van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Commissie Wijffels)
 • Goed financieel beheer gedurende de gehele projectcyclus
 • Een duurzaam portfolio bij de ING-Bank gebaseerd op meer dan honderd niet-financiële indicatoren over milieu en sociale verantwoordelijkheid.
 • Klimaatneutraliteit door het compenseren van koolstofuitstoot met koolstof credits van FairClimateFund
 • Duurzaam beheer van kantoren door het minimaliseren van energieverbruik.

Het beleid van ICCO voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijnen. Voor ons MVO-beleid (Engelstalig) hanteren we zeven uitgangspunten:

 1. verantwoordelijkheid
 2. transparantie
 3. ethisch gedrag
 4. respect voor de belangen van betrokken partijen
 5. de rechtsorde
 6. internationale gedragsnormen
 7. mensenrechten